Devices

Vtel i9
Vtel T50
Vtel T70
Vtel X1
Vtel X5